SHARE

呢排都無寫日記添
因為好忙但唔知忙咩鬼……….>.<

今日我去左深水埗學生資助辦事處搞埋啲野
之後落左去黃金果頭,因為有個嘉連華
不過都無啱