SHARE

今日落幾大雨下呀
不好好彩下午落細左好多
不過大同細都好喇,我今日都係要出街家喇
因為 Crystal 份生日禮物仲未買………所以一定要出街喇
行左成個旺角………終於搞掂………不過仲差少少
之後就返屋企羅