SHARE

今日下午去左行旺角
約左阿華係旺角等
不過佢都好遲下
成 7:00 左右先到

咁我就行下街喇…………行旺電買墨,行潮流,行信和
原來依家啲 PS2 Game 賣開係 $100 四隻家………..好貴,所以係無買到
最後只係交左電話費,訂左個蛋榚(好彩有8折),仲有就係同阿媽轉台喇

講起轉台………我依家仲係大專生有優惠麻…….可以每個月多 100min 同埋 100個 SMS
都係$80,但佢同我推介果下,我聽錯左係加多 $10 先有得多,所以我話唔駛……>.<
返到屋企睇返張宣傳單張…..先發現
打返電話問返……….話無得改喎……佢問過經理…..經理都唔批
咁最後佢話免左我第二個月既月費羅…….唉,算數喇….我好似累個 Sales 俾個經理鬧添,有 d 過意唔去。