SHARE

尋日我3:00 去左做尖………嘩,不過未食野就做……但好似無咩野咁……….hee hee
之後返左去尖咀…………叫左王善黎睇睇
不過佢都係無興趣,唔緊要喇…………..唔係個個接受得到

…………………….聽晚就係 Last Day 喇