SHARE

今日去左做工作人員
玩就幾好玩既
不過就攰啲羅,因為都企左好多個鐘

今日個 show ,因為個盒放得唔係咁好,所以啲樽成日係咁跌落黎,執左 5-6 次左右
最後就用雙面膠紙痴住,無再跌落黎
不過我好唔醒目,竟然想係台上整(痴雙面膠紙)
後尾先搬啲樽落黎,係台下痴

我發覺好多野都要改呀,執生技能好差下