SHARE

今日星期一,梗係 full day 上課喇
不過我都走左兩堂英文去做埋篇 QFD
因為要再做過!!!!

都係搞到 11:00pm 食埋野先走

半晚
終於再次整整部電腦喇
似乎上次 d 散熱膏落得唔夠
所以部電腦有 d 過熱
成日會auto reboot
依家加左啲散熱膏
希望無咩事喇