SHARE

今日係年初三呀,好似無咩特別好寫添…..hee hee.
今日差唔多 5:00 先出門口,去 meet Water, FuLook 佢地,好難得我地五個人一齊出黎喇,狗熊成日陪女朋友…..>.<
返到屋企無耐就收到 Rebecca 電話喇,hee hee,好開心,佢同 bf 好好呢,佢講左唔少同 bf 一齊既開心野俾我知…..我遲 d 都要對我女朋友好好先得。hee hee. (如果有的話)