SHARE

今日同 Do Do 傾開計,澳洲追緊佢果個人真係掂。我完全未夠班呢 ^.^

其實一路都知內關於果個男仔嘅消息家喇,果個男仔好客易開口就得罪人。
不過佢嘅 EQ 真係頂瓜瓜,無得頂。
佢可以見到 Do Do 同男朋友一齊,但佢時運高咩都睇唔到,當咩事都無發生過。連問都唔會問,等對方拒絕嘅機會都無。
呢個男仔嘅 EQ 真係好勁,Do Do 心情唔好就發佢脾氣,佢完全由得 Do Do 發。又從來都唔會逆佢意,有咩錯就只會佢自己錯,Do Do 永遠無錯。
完全係聽哂 Do Do 話果種,叫佢行東就從來唔會行西。
咁都認得到,真係好勁…………..好明顯佢真係好鐘意 Do Do。
唔係根本做唔到咁樣………..

不過Do Do都有俾唔少位佢上嘅,心情好果下會 tump 返佢幾句。
咁佢就可以即刻好開心咁……….
天呀…………原來除左我之外,仲有如此一個傻男仔。(呢句講笑)

不過佢嘅 EQ 真係好值得我學習………..我仲未做到佢咁嘅地步………….hee hee.