SHARE

今日收到 Do Do 電話,叫我 Lunch Time 陪佢去打機………
咁我就過去陪佢打機,打完機就約 Mandy 食飯 (因為我無食到飯) 。
咁 Mandy 因為要去深井教琴,所以都要去荃灣,所以就約佢係荃灣食。
話時話,我都唔知荃灣果間有間唔錯既日本野,幾好味 ^.^

之後就翻 CityU,做埋啲野佢,同埋打返呢幾日既日記。
原本話同 Iris 整電腦既,不過佢手提完全唔知,SMS 都無應,可能佢電話無電掛,算喇。