Kichi Jyu Japanese Restaurant 1

Kichi Jyu Japanese Restaurant 2

So far ok but 我食嘅炸蠔係勁臭
隔離位都聞到